Aankondiging algemene ledenvergadering 6 juni

Het bestuur nodigt alle leden van harte uit op de 22e algemene ledenvergadering. Deze zal plaatsvinden, woensdag, 6 juni 2018 om 20.15 uur in de kantine van FC Breukelen.

 • Opening door de Voorzitter
 • Vaststellen agenda
 • Mededelingen voorzitter
 • Vaststellen notulen 15 november 2017
 • Actiepunten voortkomend uit deze verslagen
 • Verkiezing bestuursleden
 • Aftreden Gerard van Engelenburg als jeugdvoorzitter
 • Gerard van Engelenburg: aantreden als bestuurslid communicatie
 • Berend van Bon aftredend volgens statuten. Herkiesbaar
 • Verhoging contributie
 • Begroting 2018-2019
 • Renoveren kleedkamers
 • Rondvraag
 • Sluiting

Zoekt u de notulen van de vorige vergaderingen? Die staan in dit artikel opgesomd.