Broekdijk Oost 30, 3621 LN Breukelen, 0346-262856, e-mail: webmaster@fcbreukelen.nl

Home arrow Cookies
Welkom op de archief site

Hallo bezoeker van de archief.fcbreukelen.nl site.

Je bent nu op de archief site van FC Breukelen. Deze site was actief van 2007 tot medio 2014. Alle relevante artikelen, wedstrijdverslagen etc. van deze periode zijn dus nog steeds hier te vinden.

Gebruik de zoekfunctie, de navigatiemenu's bovenaan en links in het voetbalmenu om het archief te benaderen.

Voor actueel nieuws ga naar http://www.fcbreukelen.nl/


 

 
Privacyverklaring FC Breukelen PDF Afdrukken
Algemeen
Wanneer u lid wordt van de vereniging, een bestelling plaatst, u aanmeldt voor een e-mailnieuwsbrief, deelneemt aan een actie, gebruikmaakt van onze onlinediensten, contact opneemt met FC Breukelen of anderszins gebruik maakt van de diensten van FC Breukelen, worden de door u verstrekte en gebruikte persoonsgegevens vastgelegd en verwerkt. FC Breukelen vindt het belangrijk om uw persoonsgegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. FC Breukelen houdt zich daarom aan de Wet bescherming persoonsgegevens.

Doeleinden gegevensverwerking
De verstrekte persoonsgegevens kunnen door FC Breukelen worden verwerkt voor de volgende doeleinden:
1. Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren.
2. Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren.
3. Om u in de gelegenheid te stellen informatie te plaatsen en uit te wisselen op de FC Breukelen-website of, indien de website die mogelijkheid biedt, contact op te nemen met andere gebruikers van die website.
4. Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van FC Breukelen.
5. Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen.
6. Om het inloggen via social-mediadiensten van derde partijen mogelijk te maken.
7. Om u gerichte advertenties te tonen. Zo kan bijvoorbeeld een advertentie worden getoond van een product of dienst waarvan FC Breukelen op basis van de door haar verwerkte gegevens vermoedt dat u daarvoor interesse hebt.
8. Om te voldoen aan de op FC Breukelen van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Uw persoonsgegevens kunnen voor de voornoemde doeleinden worden uitgewisseld met of ter beschikking worden gesteld aan FC Breukelen.

Bij gebruikmaking van onze interactieve diensten, is het mogelijk dat automatisch voor u een account wordt aangemaakt met gebruikmaking van de door u reeds verstrekte persoonsgegevens in het kader van één van onze andere diensten. Ook is het mogelijk dat wanneer u gebruikmaakt van verschillende FC Breukelen-producten en/of -diensten, de in dat kader verstrekte gegevens worden gecombineerd met gegevens afkomstig van (het gebruik van) andere FC Breukelen-producten en/of -diensten.

Gegevensverstrekking aan derden
Uw gegevens worden zonder uw uitdrukkelijke toestemming niet verstrekt aan partijen die niet tot FC Breukelen behoren, behoudens het navolgende. Uw gegevens kunnen zonder uw uitdrukkelijke toestemming worden verstrekt aan partijen die door FC Breukelen worden ingeschakeld bij de uitvoering van haar dienstverlening (bijvoorbeeld de leverancier van een door u besteld product). In een dergelijk geval worden uw gegevens slechts gebruikt voor het doel waarvoor u ze heeft verstrekt (bijvoorbeeld de levering van het product). Daarnaast is het mogelijk dat FC Breukelen op grond van geldende wet- en regelgeving verplicht wordt bepaalde gegevens te verstrekken, bijvoorbeeld aan de politie in het kader van een opsporingsonderzoek. FC Breukelen zal in deze gevallen uitsluitend gegevens verstrekken als duidelijk is dat een wettelijke verplichting tot verstrekking bestaat. Ten slotte kan FC Breukelen uw gegevens doorgeven aan derden, bijvoorbeeld indien een derde van oordeel is dat de inhoud van uw advertentie inbreuk maakt op zijn intellectuele eigendomsrechten of dat sprake is van onrechtmatige uitingen op één van de fora die FC Breukelen ter beschikking stelt. In dergelijke gevallen zal FC Breukelen uw gegevens uitsluitend onder strikte voorwaarden verstrekken waarbij steeds rekening wordt gehouden met uw belangen.

Cookies
Bij gebruik van websites van FC Breukelen kan informatie over uw gebruik van deze websites worden verzameld, bijvoorbeeld door middel van cookies. Meer informatie over cookies is te vinden in de Cookieverklaring van FC Breukelen.

Externe dienstverleners en andere sites
Indien u via een website van FC Breukelen terechtkomt op de site van een derde, dan zijn de voorwaarden en privacyregels van de betreffende partner c.q. derde van toepassing. U wordt aangeraden de privacyverklaring van deze partner c.q. derde te
raadplegen.
Voor diensten van FC Breukelen waartoe u toegang kan krijgen via social-mediadiensten van derde partijen, geldt dat FC Breukelen de in dat kader door u gebruikte inloggegevens verwerkt op de wijze als beschreven in deze Privacyverklaring.

Beveiliging gegevens
FC Breukelen respecteert de privacy van iedere betrokkene en draagt er zorg voor dat persoonsgegevens vertrouwelijk en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld. Alle persoonsgegevens zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van FC Breukelen. Deze database is uitsluitend toegankelijk voor medewerkers van FC Breukelen, voor zover dat uit hoofde van hun functie noodzakelijk is. FC Breukelen spant zich verder naar redelijkheid in haar systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik of verwerking en maakt daarbij gebruik van passende technische en organisatorische maatregelen, waarbij onder meer rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

FC Breukelen is echter niet aansprakelijk voor onrechtmatig verkregen toegang tot computers of bestanden, via advertenties verspreide virussen of andere onrechtmatige programma’s of bestanden, of enig ander gevolg van het ter beschikking stellen van gegevens aan FC Breukelen.

Wijziging van deze Privacyverklaring
FC Breukelen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Privacyverklaring. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Wij raden u aan deze Privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud van de meest recente en geldende Privacyverklaring op de hoogte bent.

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 4 september 2012.
 
< Vorige   Volgende >